Akcjonariusze

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – 22 czerwca 2021

Łomża, dnia 01.06.2021 roku

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek
„Multi Pharme” S.A
ul. Nowogrodzka 200
18-400 Łomża

ZAPROSZENIE
. . . . .

Zarząd Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Aptek „Multi Pharme” S.A. działając na zasadzie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki uprzejmie zaprasza Pana/Panią na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu
22 czerwca 2021 r. o godz. 12.00 w Restauracji Retro w Łomży, przy ul.Nowogrodzkiej 157.

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
4. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie ustalenia liczby członków i wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków i wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020.
8. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
9. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2020.
10. Odczytanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
11. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
12. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
13. Odczytanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020 oraz z wyników badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
14. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
15. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
16. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanych uchwał.
17. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2020.
18. Podjęcie uchwały nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2020.
19. Podjęcie uchwały nr 13 w sprawie podziału zysku netto za rok 2020.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

Irena Dobrakowska
Zarząd P.Z.A. „Multi Pharme” S.A. w Łomży