Akcjonariusze

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2024

 

Łomża, dnia 21 maja 2024 roku

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek
„Multi Pharme” S.A.
ul.
Nowogrodzka 200
18-400 Łomża

……………………………
……………………………

 

Zaproszenie

 

   Zarząd Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Aptek „Multi Pharme” S.A. działając na zasadzie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki uprzejmie zaprasza Pana/Panią na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 12 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 w  Restauracji Retro  w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 157

 

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
 4. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie ustalenia liczby członków i wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków i wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023.
 8. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
 9. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2023.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
 11. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
 12. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
 13. Odczytanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023 oraz z wyników badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
 14. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
 15. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2023.
 16. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanych uchwał.
 17. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2023.
 18. Podjęcie uchwały nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2023.
 19. Podjęcie uchwały nr 13 w sprawie podziału zysku netto za rok 2023.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

 

___________________________

Irena Dobrakowska

Zarząd  P.Z.A. „Multi Pharme” S.A. w Łomży