Akcjonariusze

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2023

Łomża,  dnia 30 maja 2023 roku

 

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek
„Multi Pharme” S.A
Nowogrodzka 200
18-400 Łomża

……………………………
……………………………

Zaproszenie

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Aptek „Multi Pharme” S.A. działając na zasadzie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki uprzejmie zaprasza Pana/Panią na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się:

w dniu 15 czerwca 2023 r. o godz. 12.00

w Restauracji „Retro” w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 157

 

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
 4. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie ustalenia liczby członków i wyboru Komisji Skrutacyjno – Wyborczej oraz ustalenia liczby członków i wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Odczytanie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022.
 8. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
 9. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2022.
 10. Odczytanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
 11. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
 12. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
 13. Odczytanie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022 oraz z wyników badania sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
 14. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
 15. Podjęcie uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2022.
 16. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanych uchwał.
 17. Podjęcie uchwały nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2022.
 18. Podjęcie uchwały nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2022.
 19. Podjęcie uchwały nr 13 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji i powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
 20. Podjęcie uchwały nr 14 w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
 21. Podjęcie uchwały nr 15 w sprawie podziału zysku netto za rok 2022.
 22. Podjęcie uchwały nr 16 o wyrażeniu zgody na przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy.
 23. Podjęcie uchwały nr 17 w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

 Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

 Dotychczasowa treść § 15 ust. 2  w następującym brzmieniu:

„W momencie zbycia akcji serii „A” poza krąg osób uprawnionych, wskazanych w § 9 lub śmierci akcjonariusza, akcje te przekształcają się w akcje serii „B”, z zachowaniem ograniczeń ilościowych wynikających z § 11. W momencie zbycia akcji serii „B”, na rzecz osób wskazanych w § 9, akcje te przekształcają się w akcje serii „A”, z zachowaniem ograniczeń ilościowych wynikających z § 10.”

otrzymuje brzmienie:

„W momencie zbycia akcji serii „A” poza krąg osób uprawnionych, wskazanych w § 9 lub śmierci akcjonariusza, akcje te przekształcają się w akcje serii „B”, z zachowaniem ograniczeń ilościowych wynikających z § 11. W momencie zbycia akcji innych serii niż seria „A”, na rzecz osób wskazanych w § 9, akcje te przekształcają się w akcje serii „A”, z zachowaniem ograniczeń ilościowych wynikających z § 10.”

 

                                                                                                                                                                  ___________________________

                                                                                                                                                                                                                   Irena Dobrakowska

Zarząd  P.Z.A. „Multi Pharme” S.A. w Łomży