Akcjonariusze

Pierwsze wezwanie do zwrotu akcji w związku z dematerializacją.

Łomża, dnia 29 czerwca 2020r.

P.Z.A. Multi Pharme S.A.
ul. Nowogrodzka 200
18-400 Łomża

Sz. P. ___________________

Akcjonariusz P.Z.A. Multi Pharme S.A.

 PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając imieniem Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Aptek „Multi Pharme” S.A. z/s w Łomży (18-400) przy ul. Nowogrodzkiej 200, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000040970, posiadającą nr NIP 7181010016, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywam Państwa jako akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Aptek „Multi Pharme” S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca października 2020r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazuję, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 15.00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Millennium Dom Maklerski S.A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informuje, iż zgodnie z w/w ustawą:

  1. Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie

w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie

  • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania
  • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi
  • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
  • Po dniu 31 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy
  • Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Jeżeli zgadzacie się Państwo, na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, prosimy o wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej na  formularzu zgody wg wzoru załączonego do niniejszego pisma oraz odesłanie podpisanego dokumentu na adres Spółki.

Z poważaniem
Zarząd P.Z.A. Multi Pharme S.A.

Załączniki – formularz zgody na komunikację elektroniczną