Akcjonariusze

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 27.X.2022

Łomża,  dnia 11 października 2022 roku

 

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Aptek
„Multi Pharme” S.A
Nowogrodzka 200
18-400 Łomża

……………………………
……………………………

Zaproszenie

 

Zarząd Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Aptek „Multi Pharme” S.A. działając na zasadzie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki uprzejmie zaprasza Pana/Panią na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się:

w dniu 27 października 2022 r. o godz. 12.00

w Restauracji „Retro” w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 157

 

Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego obrad.
 3. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
 4. Podjęcie uchwały nr 1 w sprawie ustalenia liczby członków i wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków i wyboru Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
 8. Podjęcie uchwały nr 2 w sprawie nabycia udziału w nieruchomości.
 9. Dyskusja poprzedzająca podjęcie proponowanej uchwały.
 10. Podjęcie uchwały nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

 

 

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

 

Dodaje się § 22a w następującym brzmieniu:

 

Nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem § 22 pkt 13.

 

 

 

Irena Dobrakowska

Zarząd  P.Z.A. „Multi Pharme” S.A. w Łomży