Akcjonariusze

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Łomża, dnia 16 lipca 2020r.

P.Z.A. Multi Pharme S.A.
ul. Nowogrodzka 200
18-400 Łomża

Sz. P. ___________________

Akcjonariusz P.Z.A. Multi Pharme S.A.

 

 

 CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając imieniem Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Aptek „Multi Pharme” S.A. z/s w Łomży (18-400) przy ul. Nowogrodzkiej 200, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000040970, posiadającą nr NIP 7181010016, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 288 i poz. 875) wzywam Państwa jako akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Aptek „Multi Pharme” S.A. do złożenia w Spółce dokumentów akcji w terminie do końca października 2020r.

W przypadku woli osobistego składania dokumentów wskazuję, iż Biuro Zarządu otwarte jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 15.00.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez Millennium Dom Maklerski S.A. wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Jednocześnie informuje, iż zgodnie z w/w ustawą:

  • Wezwanie do złożenia dokumentów akcji jest kierowane do akcjonariuszy pięciokrotnie w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie
  • Spółka udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania
  • Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi
  • Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 31 marca 2021r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy.
  • Po dniu 31 marca 2021r . wobec spółki uważa się za akcjonariusza tylko tę osobę, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy
  • Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, do dnia 31 marca 2026r.

Poniższy zapis dotyczy jedynie Akcjonariuszy, którzy do tej pory nie dostarczyli nam podpisanego formularza zgody.

Jeżeli zgadzacie się Państwo, na komunikację w stosunkach ze spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, prosimy o wskazanie Państwa adresu poczty elektronicznej na  formularzu zgody wg wzoru załączonego do poprzedniego pisma oraz odesłanie podpisanego dokumentu na adres Spółki.

Z poważaniem
Zarząd P.Z.A. Multi Pharme S.A.